Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini són propietat de l’Ajuntament de Navata, amb domicili a la Plaça de la Vila 5, (CP-17744), CIF P1711800A, tel. + 34 972 565 004 i adreça electrònica ajuntament@navata.cat

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica de l’Ajuntament de Navata, l’única que té plena validesa legal.

L’Ajuntament de Navata no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de l’Ajuntament de Navata. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé l’Ajuntament de Navata o a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Navata.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 4.0 INT) de Creative Commons.

L’escut oficial de l’Ajuntament de Navata, els altres dissenys i logotips que l’identifiquen, així com els dels coorganitzadors i col·laboradors dels premis, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia i per escrit de l’Ajuntament de Navata, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de l’Ajuntament de Navata. L’Ajuntament de Navata n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament de Navata.

El tractament de les seves dades es realitzarà únicament i exclusivament per als serveis que sol·licita i les competències de l’Ajuntament d’acord a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i societat de la informació. Pot consultar el detall del tractament de dades que realitzem a la nostra política de privacitat.

L’Ajuntament de Navata informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Vostè ha estat informat prèviament de la seva instal·lació. Trobarà més informació sobre la Política de Cookies en aquest enllaç.

 • Protecció De Dades De Caràcter Personal (LOPD)

  L’Ajuntament de Navata compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i ha adoptat les mesures exigibles a fi de preservar la privacitat i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

  Política de privacitat

  D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’Ajuntament de Navata informa que les dades personals subministrades en els formularis del portal són recollides, incorporades i tractades en fitxers de la seva responsabilitat, amb la finalitat de donar resposta a les sol·licituds dels usuaris i gestionar els serveis i tràmits que requereixin, així com per fer-los arribar informació de les activitats i els serveis de la corporació.

  L’Ajuntament de Navata entén que, en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc web, els usuaris es consideren prou informats del tractament de les seves dades personals; és a dir, de les finalitats de la recollida d’aquestes i del tractament que se’n deriva, i pressuposa que hi donen el seu consentiment. De manera general, amb aquest acte, els usuaris autoritzen el l’Ajuntament de Navata a tractar les seves dades per a les finalitats expressades en cada cas i, per tant, a incorporar-les als seus fitxers o, si escau, a tractar-les per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació i gestió dels serveis, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

  A fi que la informació que contenen els fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors, l’Ajuntament de Navata demana als seus usuaris que li comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

  L’Ajuntament de Navata ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tant com es pugui i sempre segons l’estat de la tècnica.

  Quan sigui exigible legalment, les comunicacions dels usuaris del web que continguin dades de caràcter personal s’han de fer mitjançant un sistema de comunicació d’entorn segur. Els usuaris poden verificar en qualsevol moment si es troben en un entorn segur comprovant l’existència d’un cadenat tancat, que apareix a la part inferior de la pantalla.

  Es pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent mitjançant qualsevol de les opcions següents:

  • Adreçant un escrit a l’Ajuntament de Navata (Plaça de la Vila 5, Navata – 17440)
  • Enviant un correu electrònic a ajuntament@navata.org

  > Dret d’accés: És el dret de l’interessat a sol·licitar i obtenir del responsable del fitxer informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, sobre el seu origen i les comunicacions efectuades o que es pretenen fer.

  > Dret de rectificació: És el dret a modificar les dades inexactes o incompletes.

  > Dret de cancel·lació: És el dret a suprimir les dades personals quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat que va legitimar-ne la recollida i tractament.

  > Dret d’oposició: És el dret de l’interessat a oposar-se al tractament de les dades de caràcter personal o al cessament del tractament en determinats supòsits.


  Reclamació de la tutela de drets:

  Davant de la denegació, en part o total, de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, o la desestimació de la vostra sol·licitud pel fet que no s’hagi atès dins el termini establert, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

  L’APDCAT, per mitjà de la tramitació d’un procediment de tutela de drets, haurà de resoldre sobre la procedència o la improcedència de la denegació.

  Podeu accedir-hi mitjançant l’enllaç de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

  Enllaços d’interès:

  Enllaç a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades