Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

L’Ajuntament de Navata compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i ha adoptat les mesures exigibles a fi de preservar la privacitat i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament de Navata. El tractament de dades es realitza d’acord amb les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els tractaments que es realitzen des del web són:

Serveis i tràmits

 • Per a què farem servir les seves dades?

Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i d’acord amb la legislació.

 • Quant de temps conservarem les seves dades

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de l’Ajuntament.

Activitats

 • Per a què farem servir les seves dades?

Tractarem les seves dades per a la gestió i organització de les activitats de l’Ajuntament. Les imatges de les activitats podran ser publicades per a la difusió de l’acte.

 • Quant de temps conservarem les seves dades

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi celebrat l’activitat. Després d’això es conservaran com a part del registre històric de l’Ajuntament

Bústia de contacte

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

L’Ajuntament de Navata compleix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal i ha adoptat les mesures exigibles a fi de preservar la privacitat i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris.

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament de Navata. El tractament de dades es realitza d’acord amb les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els tractaments que es realitzen des del web són:

Serveis i tràmits

 • Per a què farem servir les seves dades?

Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i d’acord amb la legislació.

 • Quant de temps conservarem les seves dades

Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de l’Ajuntament.

Activitats

 • Per a què farem servir les seves dades?

Tractarem les seves dades per a la gestió i organització de les activitats de l’Ajuntament. Les imatges de les activitats podran ser publicades per a la difusió de l’acte.

 • Quant de temps conservarem les seves dades

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi celebrat l’activitat. Després d’això es conservaran com a part del registre històric de l’Ajuntament.

Bústia de contacte

 • Per a què farem servir les seves dades?

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

 • Quant de temps conservarem les seves dades

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.


Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment, i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat i l’aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

Per dur a terme les activitats i serveis de l’Ajuntament fem ús de serveis (Seu electrònica, hostes del web, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques d’empreses i altres administracions públiques dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades. Vostè pot:

 • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
 • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
 • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible perquè ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Si desitja exercir els seus drets o conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Navata, a l’adreça Plaça de la Vila, 5, CP 17744 Navata (Girona) o mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@navata.org

Si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

L’APDCAT, per mitjà de la tramitació d’un procediment de tutela de drets, haurà de resoldre sobre la procedència o la improcedència de la denegació.

Podeu accedir-hi mitjançant l’enllaç següent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.