Llar d’infants Els Bellugets

DADES D’INTERÈS
NOM: LLAR D’INFANTS “BELLUGUETS”
TELÈFON: 972 980 656
ADREÇA ELECTRÒNICA: llarbelluguets@navata.org
INSTAGRAM: belluguetsnvt


CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 2022-2023

 • PORTES OBERTES: Divendres 1 d’abril – Hores concertades (tardes) – Telf: 972 980 656
 • PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 9 al 20 de maig – Hores concertades de 9.30 a 11 h
 • PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 16 al 22 de juny – Hores concertades de 9.30 a 11h
 • LLISTAT DE SOL·LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL: Dia 1 de juny
 • LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES: Dia 15 de juny

PREINSCRIPCIÓ 2022/2023

 • PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: del 9 al 20 de maig – Hores concertades de 9.30 a 11 h
 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
  • Fotocòpia del D.N.I o N.I.E. dels pares i del nen/a (si en té)
  • Fotocòpia del llibre de família
 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L’APLICACIÓ DELS CRITERIS DE PRIORITAT
  • Certificat d’empadronament
  • Contracte laboral o certificat d’empresa
  • L’acreditació de la renda garantida de ciutadania
  • Carnet de família nombrosa
  • Carnet de família monoparental
  • Certificat o targeta de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials
  • Certificat que acrediti la condició de violència de gènere o de terrorisme
  • Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

MATRICULACIÓ 2022/2023

 • PERÍODE DE MATRICULACIÓ: del 16 al 22 de juny – Hores concertades de 9.30 a 11h
 • DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
  • Fotocòpia del llibre de vacunes
  • Targeta sanitària
  • 3 fotos mida carnet
  • Autoritzacions degudament emplenades i signades

CRITERIS DE PRIORITAT

CRITERIS DE PRIORITAT GENERALS

 • Si l’alumne té algun germà al centre o si el pare, mare o tutor hi treballen: 50 punts
 • Proximitat del domicili o del lloc de treball
  • Viure a Navata: 30 punts
  • Treballar a Navata: 20 punts
 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts

CRITERI DE PRIORITAT COMPLEMENTARI

 • Família nombrosa: 10 punts
 • Família monoparental: 10 punts
 • Discapacitat (igual o superior al 33%) d’algun membre de la família: 15 punts
 • Víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts
 • Acolliment familiar: 10 punts
 • Ser bessó o trigemin: 10 punts

***La documentació acreditativa abans esmentada, és necessària per justificar els criteris de prioritat 

MÉS INFORMACIÓ A: https://preinscripcio.gencat.cat/