Jutjat de Pau

Què és el Jutjat de Pau?

Disposen de Jutjat de Pau i registre civil tots els municipis on no hi ha jutjat de
primera instància i instrucció i son òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme
municipal. El de Navata està ubicat a l’Ajuntament i s’hi fan gestions com ara
casaments, certificats de naixement, matrimoni i defunció, llibres de família i
mediació de conflictes, entre d’altres.

El Jutge de Pau és escollit per l’Ajuntament i nomenat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya per un període de 4 anys.

Quines gestions hi puc fer?

  • Registre civil – naixements, casaments, separacions, defuncions, modificacions
    de nom i cognoms, adopcions, rectificació d’errors en inscripcions….
  • De la mateixa manera es poden sol·licitar: certificacions de naixement,
    matrimoni i defunció, fes de vida, llibre de família, normalització lingüística del
    nom, casaments civils
  • Mediació per a resoldre conflictes

Quins requisits cal complir?

Per ser jutge o jutgessa de pau només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat
espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a
l’exercici de les funcions jurisdiccionals (s’exceptuen les relatives a l’exercici
d’activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge/ssa de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en
l’àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits
inclosos a l’article 250.1 de la Llei d’enjudiciament civil que, per raó de la matèria,
corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa
referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de
finques rústiques o urbanes.

Igualment, els jutges de pau son competents, per delegació del Jutge Encarregat
del cap del seu partit judicial, en matèria de Registre Civil, i així, practiquen les
inscripcions corresponents als llibres I a III (sobre naixements, matrimonis i
defuncions), s’exclouen les relatives al llibre IV (tuteles) de les quals en son
competents. De la mateixa manera, emeten els certificats acreditatius referits al
seu àmbit de competència.