Indicadors de transparència

El nivell de transparència de la gestió realitzada per l’Ajuntament de s’avalua a través d’un total de 121 indicadors, que designen quina informació ha d’estar publicada al web municipal.

Es pren com a referència dos estudis que comparen el nivell de transparència entre els ajuntaments. El primer, l’Índex de Transparència d’Ajuntaments (ITA) està elaborat per l’organització no governamental Transparency International España. El segon estudi (UAB) està elaborat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la UAB.

Aquest apartat del web és on es pot seguir el compliment de les obligacions que fixa la nova Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que es va publicar al BOE número 295 del 10 de desembre de 2013.

Indicadors ITA
A. Informació sobre la corporació municipal
A.1. Informació sobre els càrrecs i el personal de l’Ajuntament

1. S’especifiquen dades biogràfiques de l’alcalde o l’alcaldessa i dels regidors i les regidores de l’Ajuntament

2. S’especifiquen les adreces electròniques de l’alcalde o l’alcaldessa i dels regidors i les regidores de l’Ajuntament

3. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa

4. Es publica de forma completa la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament

5. Es publica la relació de càrrecs (llocs) de confiança de l’Ajuntament, i l’import individual o col·lectiu de les retribucions

6. Es publica l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa

A.2. Informació sobre l’organització i el patrimoni de l’Ajuntament

7. S’especifiquen els diferents òrgans de govern i les seves funcions

8. S’especifiquen les dades bàsiques d’organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços als seus webs

9. Es publica de forma completa la relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents?

10. Està aprovada i es publica l’Agenda local 21, i el Pla estratègic (o Mapa estratègic) municipal?

11. Es publica el nombre de vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l’Ajuntament?

12. Es publica l’inventari de béns i drets de l’Ajuntament? A.3. Informació sobre normes i institucions municipals

13. Es publiquen les ordres del dia prèvies dels plens municipals?

14. Es publiquen les actes íntegres dels plens municipals?

15. Es públiquen els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple?

16. Es poden seguir en directe al web i/o queden emmagatzemades en la mateixa els vídeos dels plens municipals?

17. Existeix i es publica un codi ètic o de bon govern de l’Ajuntament (preferentment adaptat al codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP)? 18. Es publiquen les resolucions judicials que afectin a l’Ajuntament?


B. Relacions amb la ciutadania i la societat

B.1. Característiques de la pàgina web de l’Ajuntament

19. S’ha implantat un portal o secció específica de transparència en la web de l’Ajuntament?

20. Hi ha un cercador intern clarament visible a la web de l’ajuntament?

B.2. Informació i atenció a la ciutadania

21. Es pot veure a la portada d’inici el mapa de la pròpia web de l’ajuntament?

22. Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions?

23. Es publica el catàleg general de serveis, així como les seus dels serveis i equipaments de l’entitat, amb direcció, horaris d’atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic?

24. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si s’escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica?

25. S’informa al web sobre situació i talls en el trànsit i les incidències en els serveis municipals?

26. Es recull al web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l’aire i acústica) al municipi?

27. Es contempla en la web municipal un espai perquè expressin les seves opinions i propostes dels grups polítics municipals?

28. Es contempla a la web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes associacions?

29. Hi ha a la web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials?

B.3. Grau de compromís envers la ciutadania

30. Hi ha, i es publica, un reglament de participació ciutadana? Sí

31. Hi ha i s’informa sobre els Consells municipals i / o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d’Urbanisme …) i es publiquen els seus acords, informes o propostes? Sí

32. Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l’elaboració dels plans econòmics i pressupostos municipals?

33. Existeix i s’informa sobre les cartes de serveis municipals i el grau de compliment dels compromisos establerts en elles?

34. Existeixen i es publiquen els resultats d’enquestes sobre la prestació dels serveis?


C. Transparència economicofinancera

C.1. Informació comptable i pressupostària

35. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat?

36. Es publiquen els pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals?

37. Es publiquen els informes en relació amb l’estabilitat pressupostària emesos per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal?

38. Es publica l’indicador d’autonomia fiscal?

39. Es publica l’indicador de la capacitat o necessitat de finançament en termes d’estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)?

C.2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

40. Es difonen els ingressos fiscals per habitant?

41. Es difon la despesa per habitant?

42. Es difon la inversió per habitant?

43. Es difon el període mitjà de pagament?

44. Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors?

45. Es publica l’import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors? D. Transparència en les contractacions de serveis D.1. Procediments de contractació de serveis

46. S’informa sobre la composició, la forma de designació i les convocatòries de les taules de contractació?

47. Es publiquen les actes de les meses de contractació? D.2. Subministradors i costos dels serveis

48. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors més importants de l’Ajuntament?

49. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics?


E. Transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques

E.1. Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics

50. Està publicat el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) i els mapes i planols que el detallen?

51. Es publiquen les polítiques i programes de l’Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos?

52. Es publiquen els estudis d’impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals?

53. Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats?

54. Es publica informació precisa dels convenis urbanístics de l’Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució?

55. Es publica informació precisa sobre els usos i destins del sòl?

E.2. Anuncis i licitacions d’obres públiques

56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l’Ajuntament?

57. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants?

58. Es publiquen les modificacions i reformes dels projectes de les obres més importants?

E.3. Informació sobre concurrents, ofertes i resolucions

59. Es publica el llistat d’empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques?

60. Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres d’urbanització més importants?

E.4. Obres públiques, urbanisme i infraestructures

61. S’aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d’infraestructura en curs (objectius de l’obra i responsable municipa, contractistes responsables, import pressupostat, període d’execució)?

62. Es difon periòdicament (almenys semestralment) informació sobre les obres d’infraestructura realitzades i/o sobre les aprovades pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.)?

63. Es divulga l’indicador de la inversió en infraestructures per habitant?

64. Es divulga l’indicador referent al percentatge d’ingressos derivats de l’urbanisme en relació amb el pressupost total d’ingressos?


F. Indicadors de la nova Llei de transparència (AL)

F.1. Planificació i organització de l’Ajuntament

65. Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en què es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució?

66. Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència?

67. Es publiquen els informes interns dels òrgans d’assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius?

F.2. Contractes, convenis i subvencions

68. Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals se n’hagi donat publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris?

69. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats?

70. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris?

71. Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cada un dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic?

72. Es publica la relació dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si escau, les obligacions econòmiques convingudes?

73. Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació de l’import, objectiu o finalitat i beneficiaris?

F.3. Alts càrrecs de l’Ajuntament i entitats participades

74. Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys càrrecs electes) de l’Ajuntament i els màxims responsables de les entitats participades per l’Ajuntament?

75. Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en cas d’abandonament dels càrrecs?

76. Es publica el Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns previst en la Llei de bases de règim local?

F.4. Informació econòmica i pressupostària

77. Es publica la relació d’immobles, tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a l’Ajuntament?

78. Es publiquen els pressupostos de l’Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d’execució?

79. Es publiquen els comptes anuals i el compte general de l’Ajuntament?

80. Es publiquen els informes d’auditoria de comptes i els de fiscalització per part dels òrgans de control extern (Cambra o Tribunal de Comptes) de l’Ajuntament i de les entitats del sector públic municipal?