Retribucions

DEDICACIONS EXCLUSIVES I PARCIALS:

La Sra. Bibiana Vallmajó Cantenys, alcaldessa de la corporació,
exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb una dedicació mínima de 35
hores setmanals i unes retribucions de 31.500,00€ anuals.

El Sr. Josep Llobet Oliveras, primer tinent d’alcalde de la
corporació, exerceix el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima
de 10 hores setmanals i unes retribucions de 7.733,31€ anuals.

 


INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA:

Els membres de la corporació que no tenen dedicació
exclusiva ni dedicació parcial rebran el següent règim d’indemnitzacions en
concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de què formin part:

– Per assistència a les sessions del Ple: 100€/sessió.
– Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 160,00€/sessió.
– Per assistència al Consell de Govern 100,00€/sessió
– Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes: 30,00€/sessió.