Pla de mobilitat

El present Pla de circulació té l’objectiu d’augmentar la seguretat viària i millorar el nivell, la qualitat i l’eficàcia del servei de les vies urbanes del municipi.

El Pla de circulació fixa l’atenció a la xarxa viària per al vehicle motoritzat privat, la qual cosa implica l’ordenació del trànsit (sentit de circulació dels carrers) i dels aparcaments, aspectes d’especial necessitat per Navata davant l’augment de població, i conseqüentment de vehicles, que s’està produint en els últims anys, i que encara pot anar a més a curt termini.

En contrapartida, i per evitar que el cotxe esdevingui l’únic mitjà de transport utilitzat pels desplaçaments dins i fora del nucli urbà, cal vetllar per una visió global de la mobilitat que fomenti i doni prioritat a altres transports sostenibles com l’anar a peu, amb bicicleta o amb el transport públic col·lectiu.

Aquest principi s’estableix en la Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, que neix de la voluntat de promoure els valors de la seguretat i la sostenibilitat en la mobilitat (minimització del consum de recursos energètics, disminució d’accidents, etc.). Per tal de concretar els objectius marcats per aquest context legislatiu català, s’estableixen instruments de planificació de la mobilitat a diferent escala.

Dins l’àmbit d’actuació local cal destacar el Pla de mobilitat urbana (PMU), que genèricament, és un document que pretén analitzar i diagnosticar la mobilitat actual d’un municipi per tal de cercar estratègies que permetin dissenyar una millor xarxa de transport col·lectiu, d’itineraris per a vianants i per a bicicletes, i de la circulació de vehicles privats.

Amb el present Pla de circulació, s’assenta, doncs, la primera pedra del futur Pla de mobilitat de Navata, i s’engega un procés d’estudi de la mobilitat municipal en què la participació ciutadana hi ha jugarà un paper clau i fonamental.