Mesures extraordinàries per situació de sequera

BAN MUNICIPAL – MESURES EXTRAORDINÀRIES PER SITUACIÓ DE SEQUERA
Elisenda Ferrer i Abulí, Alcaldessa-Presidenta en funcions de l’Ajuntament de Navata, en exercici de les competències que em són pròpies,

FAIG SABER:
El Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’aigua va acordar, en sessió del passat 19 d’abril de 2023, declarar l’ESTAT D’EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA HIDROLÒGIA de la unitat d’explotació de l’aqüífer Empordà.
Com a conseqüència d’aquest acord, en data 11 de maig ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució ACC 1548/2023, de 4 de maig, del director de l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual es modifiquen els estats de sequera pluviomètrica de diferents unitats d’explotació i es declara en EXCEPCIONALITAT per sequera hidrològica de la unitat d’explotació de l’aqüífer Empordà que passa a ser de SEQUERA EXTREMA.

El municipi de Navata forma part de l’àmbit de declaració de l’estat d’excepcionalitat per sequera extrema, i com a conseqüència, d’acord al Pla Especial de Sequera aprovat per acord de GOV/1/2020, de 8 de gener, s’apliquen les següents limitacions i restriccions als usos de l’aigua:

1. Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població en Excepcionalitat. Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 230 litres per habitant i dia, incloent activitats econòmiques i comercials.

2. Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població en Excepcionalitat:

a) Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg de gota a gota o amb regadora. El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes
necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³/ha/mes i complint amb la resta de limitacions que dicti l’ens local. La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

b) Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

c) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als següents casos:

  • Està permès el reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • En centres educatius, està permès l’ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

d) L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per a aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o d’altres d’una eficàcia equivalent.

e) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. Com a excepció, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet
el mínim ús de l’aigua imprescindible per a mantenir-la. En qualsevol cas, s’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a un entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

f) La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

  • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
  • Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja s’ha de fer amb la mínima
    utilització d’aigua possible.

3. Limitació de consums d’aigua per a la resta d’usos

Amb caràcter general, les persones titulars d’aprofitaments d’aigua han de reduir els seus consums en els següents percentatges respecte del seu consum en situació de normalitat:

  • Agrícola: reducció al 40%
  • Ramader: reducció al 30%
  • Industrial: reducció al 15%
  • Recreatiu: reducció al 50%

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de l’Aigua